Vo februári sme informovali https://www.bojoparkovisko.sk/21-prehlasenie-stanovisko-zbi…, že neznáma osoba roznášala po sídlisku výzvy a neskôr šeky s odporúčaním, aby obyvatelia prispeli na verejnú zbierku určenú na krytie nákladov spojených s právnou ochranou pri riešení podvodného predaja pozemkov a protiprávneho uzavretia parkoviska na Palkovičovej. Neznáma osoba síce propagovala dobrú vec, ale zneužila pri tom neoprávnene meno Združenia občanov Líščie Nivy, Palkovičova (ZO) ako aj jeho predsedu p. Matúšeka. V článku sme upozornili aj na to, že do budúcnosti treba byť pripravený na vážnejšie útoky a snahu diskreditovať ľudí, ktorí v záujme obyvateľov a verejnosti komplikujú zámery developerov a ich prisluhovačov.

Čítať ďalej: REAKCIA NA OHOVÁRANIE.

V decembri 2016 poslanci mestského zastupiteľstva schválili na základe petície obyvateľov uznesenie 692/16, kde v bode 4. zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby vypracoval právnu analýzu o možnostiach postupu nadobudnutia vlastníckeho práva k líniovej stavbe parkoviska (ďalej len „Parkovisko”) hlavným mestom SR Bratislavou. Na rozdiel od predchádzajúcich troch bodov tento nemá uvedený dátum plnenia a magistrát sa doposiaľ touto úlohou nezaoberal.

Po rokoch skúseností so spoluprácou s magistrátom si v súvislosti s verejným parkoviskom na Palkovičovej-Záhradníckej Združenie občanov – Líščie Nivy, Palkovičova (ZO) iniciatívne objednalo a v súčasnosti už má k dispozícii nezávislú právnu analýzu stavu.

ZO predpokladá, že ak si magistrát úlohu splní a nechá si nezávislú analýzu vypracovať, závery by mali byť rovnaké.

 

Z obsahu právnej analýzy stručne uvádzame body, ktoré sú z pohľadu obyvateľov najdôležitejšie:

1) Nielen v súčasnosti, ale už aj v čase pred samotným stavebným povolením, ktorým sa povolila „I.

stavba KBV Starý Ružinov, stavebná skupina C“, bola všeobecne záväznými právnymi predpismi zakotvená povinnosť zriaďovať odstavné plochy pre motorové vozidlá v kapacite zodpovedajúcej potrebám obytnej zóny. Verejné odstavné plochy museli byť súčasťou siete miestnych komunikácií. Možno preto vyvodiť jednoznačný záver, že účelom Parkoviska bolo plniť funkciu odstavných plôch pre motorové vozidlá obyvateľov a návštevníkov objektov „I. stavba KBV Starý Ružinov, stavebná skupina C“.

2) Parkovisko je zaradené do siete miestnych komunikácií, a to ako súčasť miestnej komunikácie Palkovičova.

3) Miestna komunikácia Palkovičova, ktorej súčasťou je aj Parkovisko, je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.

4) Ak by Parkovisko bolo uvedené ako predmet prevodu vlastníckeho práva v kúpnej zmluve, ktorou došlo k predaju pozemkov (čo jednoznačne nie je), k predaju Parkoviska by nemohlo dôjsť, nakoľko Parkovisko predstavuje súčasť miestnej komunikácie Palkovičova.

 

Závery analýzy hovoria jednoznačne v prospech práv obyvateľov SR a potvrdzujú správnosť a oprávnenosť doterajších krokov ZO, ktoré boli podniknuté v záujme zachovania verejných priestranstiev tak, aby naďalej mohli slúžiť verejnosti. Toto je dôležité posolstvo pre všetkých občanov Slovenska a vážne povzbudenie pre to, aby sme neustúpili od svojich nárokov a oprávnene žiadali dodržiavanie zákonov tejto krajiny.

Dňa 9.3.2018 Združenie občanov ponúklo poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Ružinov možnosť verejne deklarovať svoj postoj ku kauze verejného parkoviska a parku (viď text nižšie). Poslanci takto môžu (a nemusia) na základe našej verejnej výzvy zaujať zrozumiteľný postoj a prispieť tak k snahe dotknutých obyvateľov v ich úsilí o zachovanie a sprístupnenie verejného parkoviska. Existencia dotknutého parku a parkoviska úzko súvisí s dodržiavaním zákona (bytové domy bez parkovacích miest), s hodnotou osobného majetku (cena bytov bez parkovacích miest) ako aj kvalitou životného prostredia (prehustené komunikácie, existencia a veľkosť parku).

Čítať ďalej: Výzva poslancom MČ Ružinov

Dňa 16.2.2018 neznáma osoba vložila do schránok obyvateľov na Palkovičovej a Líščích Nivách leták s požiadavkou na príspevok pre Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova (ZO). Možno bol úmysel tejto neznámej osoby dobrý, ale bez súhlasu zneužila meno ZO ako aj meno jeho predsedu p. Matúšeka (navyše s chybami). ZO sa od obsahu letáku dištancuje a žiada neznámeho autora, aby sa v budúcnosti vyhol takémuto spôsobu oslovovania verejnosti a aby vystupoval pod vlastným menom. Ak má záujem o serióznu spoluprácu, môže kedykoľvek osloviť členov ZO.

Čítať ďalej: Prehlásenie - stanovisko + zbierka

VEREJNÁ ZBIERKA obyvateľov na pokrytie nákladov spojených s právnym zastupovaním.

S ľútosťou konštatujeme, že kvôli administratívnej chybe z našej strany nie je ZO pre rok 2024 oprávneným prijímateľom 2% podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej/právnickej osoby.

Prispieť na záchranu parkoviska je možné:

a) poukázaním 2% z daní (VYHLÁSENIE PDF)

b) darom na verejne dostupný transparentný účet

SK93 0900 0000 0051 2274 1571

Verejné parkovisko na Palkovičovej-Záhradníckej bolo vybudované ako súčasť sídliska pre potreby miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov Centra služieb. Pozemky pod parkoviskom boli v r. 2006 predané (predávajúci: Andrej Ďurkovský, primátor BA - kupujúci: Ladislav Kozmon, BK Consulting) 

Musíme sa domáhať svojho práva súdnou cestou, nevyhnutne potrebujeme (aj finančnú) pomoc obyvateľov. 

Čítať ďalej: Chcete parkovať? Podporte záchranu parkoviska.