Úlohou prokuratúry je dohliadať na dodržiavanie zákonov v štáte. Prokuratúra na Slovensku je štát v štáte, ktorý nie je možné adekvátne kontrolovať. Určite tam pracuje veľa šikovných a čestných ľudí, ale z vonku to vyzerá tak, že nie vždy konajú v súlade s právom a spravodlivosťou. Možno sa len dohadovať, či je to zo strachu, pretože ak sa niekto ozve, môže sa dostať do nemilosti nadriadených.

Čítať ďalej: PROKURATÚRA sa rozhýbe až vtedy, keď sa na ňu vyvinie verejný a mediálny tlak.

Dňa 16.11.2018 boli obyvatelia Starého Ružinova zaskočení výkopovými prácami na ploche verejného parku. Zistili, že vykopaná jama má slúžiť pre výstavbu svetelného reklamného zariadenia. Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova vyjadrilo vážnu pochybnosť, či je uvedená konštrukcia v súlade s územným plánom hl. SR Bratislavy, pretože životné prostredie by bolo týmto zásahom znehodnotené. Písomne požiadalo políciu a prokuratúru o prešetrenie zákonnosti stavby a písomne vyzvalo Stavebný úrad MČ Ružinov na vydanie predbežného opatrenia na okamžité zastavenie prác na stavbe a uvedenie do pôvodného stavu.

Vo februári sme informovali https://www.bojoparkovisko.sk/21-prehlasenie-stanovisko-zbi…, že neznáma osoba roznášala po sídlisku výzvy a neskôr šeky s odporúčaním, aby obyvatelia prispeli na verejnú zbierku určenú na krytie nákladov spojených s právnou ochranou pri riešení podvodného predaja pozemkov a protiprávneho uzavretia parkoviska na Palkovičovej. Neznáma osoba síce propagovala dobrú vec, ale zneužila pri tom neoprávnene meno Združenia občanov Líščie Nivy, Palkovičova (ZO) ako aj jeho predsedu p. Matúšeka. V článku sme upozornili aj na to, že do budúcnosti treba byť pripravený na vážnejšie útoky a snahu diskreditovať ľudí, ktorí v záujme obyvateľov a verejnosti komplikujú zámery developerov a ich prisluhovačov.

Čítať ďalej: REAKCIA NA OHOVÁRANIE.

V decembri 2016 poslanci mestského zastupiteľstva schválili na základe petície obyvateľov uznesenie 692/16, kde v bode 4. zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby vypracoval právnu analýzu o možnostiach postupu nadobudnutia vlastníckeho práva k líniovej stavbe parkoviska (ďalej len „Parkovisko”) hlavným mestom SR Bratislavou. Na rozdiel od predchádzajúcich troch bodov tento nemá uvedený dátum plnenia a magistrát sa doposiaľ touto úlohou nezaoberal.

Po rokoch skúseností so spoluprácou s magistrátom si v súvislosti s verejným parkoviskom na Palkovičovej-Záhradníckej Združenie občanov – Líščie Nivy, Palkovičova (ZO) iniciatívne objednalo a v súčasnosti už má k dispozícii nezávislú právnu analýzu stavu.

ZO predpokladá, že ak si magistrát úlohu splní a nechá si nezávislú analýzu vypracovať, závery by mali byť rovnaké.

 

Z obsahu právnej analýzy stručne uvádzame body, ktoré sú z pohľadu obyvateľov najdôležitejšie:

1) Nielen v súčasnosti, ale už aj v čase pred samotným stavebným povolením, ktorým sa povolila „I.

stavba KBV Starý Ružinov, stavebná skupina C“, bola všeobecne záväznými právnymi predpismi zakotvená povinnosť zriaďovať odstavné plochy pre motorové vozidlá v kapacite zodpovedajúcej potrebám obytnej zóny. Verejné odstavné plochy museli byť súčasťou siete miestnych komunikácií. Možno preto vyvodiť jednoznačný záver, že účelom Parkoviska bolo plniť funkciu odstavných plôch pre motorové vozidlá obyvateľov a návštevníkov objektov „I. stavba KBV Starý Ružinov, stavebná skupina C“.

2) Parkovisko je zaradené do siete miestnych komunikácií, a to ako súčasť miestnej komunikácie Palkovičova.

3) Miestna komunikácia Palkovičova, ktorej súčasťou je aj Parkovisko, je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.

4) Ak by Parkovisko bolo uvedené ako predmet prevodu vlastníckeho práva v kúpnej zmluve, ktorou došlo k predaju pozemkov (čo jednoznačne nie je), k predaju Parkoviska by nemohlo dôjsť, nakoľko Parkovisko predstavuje súčasť miestnej komunikácie Palkovičova.

 

Závery analýzy hovoria jednoznačne v prospech práv obyvateľov SR a potvrdzujú správnosť a oprávnenosť doterajších krokov ZO, ktoré boli podniknuté v záujme zachovania verejných priestranstiev tak, aby naďalej mohli slúžiť verejnosti. Toto je dôležité posolstvo pre všetkých občanov Slovenska a vážne povzbudenie pre to, aby sme neustúpili od svojich nárokov a oprávnene žiadali dodržiavanie zákonov tejto krajiny.

Dňa 9.3.2018 Združenie občanov ponúklo poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Ružinov možnosť verejne deklarovať svoj postoj ku kauze verejného parkoviska a parku (viď text nižšie). Poslanci takto môžu (a nemusia) na základe našej verejnej výzvy zaujať zrozumiteľný postoj a prispieť tak k snahe dotknutých obyvateľov v ich úsilí o zachovanie a sprístupnenie verejného parkoviska. Existencia dotknutého parku a parkoviska úzko súvisí s dodržiavaním zákona (bytové domy bez parkovacích miest), s hodnotou osobného majetku (cena bytov bez parkovacích miest) ako aj kvalitou životného prostredia (prehustené komunikácie, existencia a veľkosť parku).

Čítať ďalej: Výzva poslancom MČ Ružinov