Môže sa zdať, že to s "naším" parkoviskom nesúvisí, ale áno, je to príbuzný problém a úzko súvisí, pretože sa nachádza bližšie, ako si uvedomujeme. Majitelia áut chcú parkovať čo najbližšie k svojej "obývačke". A keď máme zatvorené (ukradnuté) verejné parkovisko, tak parkujeme na najbližšom možnom mieste. Ľudia sú už takí. Hlavne na Slovensku. Pokiaľ nie sú sankcie, robíme si každý, čo sa nám zachce. A máme dôvodné argumenty: "Veď ani vládni predstavitelia nerešpektujú zákony, tak prečo by sme mali my!" Bohužiaľ, je to zrkadlo doby a cesta do pekla.

Nezákonne zablokované verejné parkovisko na Palkovičovej úzko súvisí s parkovaním vo vnútroblokoch. Vnútroblok Palkovičova-Stodolova-Trnavská-Jégého je ukážkovo zdevastovaný. Súrne potrebuje revitalizáciu a pravidlá. Podľa súčasného starostu existuje na miestnom úrade projekt od r. 2013!!! V tomto volebnom období (od novembra 2018) sa začali dvaja poslanci za Starý Ružinov o projekt zaujímať. Žiadali zvolať verejné zhromaždenie dotknutých obyvateľov (september 2019), kde by sa zámer prezentoval. V tom čase obdržal MÚ Ružinov nesúhlasné stanovisko magistrátu (nesúhlas s navýšením pôvodných 13 parkovacích miest na 41), takže všetko zastalo. Koncom roka roka 2019 prešli pozemky do správy MČ, ale projekt opäť zastal koncom roka 2020, tento raz kvôli chýbajúcemu vyjadreniu Okresného úradu k dokumentácii stavby. V súčasnosti (marec 2021) sa na aktuálnu tému rozbehla na FB diskusia a je zjavné, že obyvateľom chýba informovanosť. Tak sa pokúšame cez túto stránku niektoré veci objasniť. 

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Ružinov dňa 15.12.2020

Boris Čechvala, poslanec za Starý Ružinov - INTERPELÁCIA starostu

ZÁZNAM z rokovania - 2.časť, čas 1:35:45 - 1:42:30

INTERPELÁCIA - odpoveď

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - 26.11.2020

- nie veľmi vydarené vyjadrenie primátora týkajúce sa stavby parkoviska na Palkovičovej ulici 

ZÁZNAM z rokovania - čas 6:55:55

Informačné materiály, bod d. - Informácia o plnení časti B bodu 4 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 692/2016 zo dňa 07.-08.12.2016 týkajúceho sa stavby parkoviska na Palkovičovej ulici v Bratislave.

 

Je to ako boj s veternými mlynmi. V roku 2016 odovzdalo Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova (ZO) primátorovi Nesrovnalovi petíciu (2000 podpisov) za zachovanie parkoviska. Na základe tejto petície schválilo v decembri Mestské zastupiteľstvo uznesenie č. 692/2016

ZO si vďaka verejnej zbierke mohlo objednať profesionálne právne služby Advokátskej kancelárie Vicová & Šumichrast (AK V&Š), ktorá 1.2.2019 doručila v mene ZO oficiálnu žiadosť o neodkladné riešenie veci...(viď pdf č. 1). Žiadosť aj s množstvom priložených kópií dokumentov obsahuje podrobnú analýzu právneho stavu s odkazmi na konkrétne ustanovenia zákonov SR. 

V júli 2019 na spoločnom rokovaní odovzdal konečne Magistrát zástupcom ZO svoju právnu analýzu (uznesenie z decembra 2016!). AK V&Š zaslala k analýze Magistrátu stanovisko 28.8.2019 (príloha 2).

Dňa 26.11.2020 bol na Mestskom zastupiteľstve predložený informačný (!) materiál, ktorého súčasťou bola aj analýza zmluvnej AK LEGATE (príloha 3). Stanovisko k tejto analýze predložila AK V&Š 08.01.2021 (príloha 5).

Čo bude nasledovať?

 

1 Žiadost AK V&Š o neodkladné riešenie veci 1.2.2019 PDF 

2 Analýza Magistrát - júl 2019 PDF 

3 Vyjadrenie AK V&Š k analýze Magistrátu 28.8.2019 PDF 

4 (AK LEGATE) Analýza možnosti preukázania / nadobudnutia vlastníckeho práva k stavbe parkoviska... zo dňa 07.09.2020 PDF strana 10-18

5 Stanovisko AK V&Š k analýze AK LEGATE 08.01.2021 PDF

 

Verejné parkovisko na Palkovičovej - ohlasy na odkaz 17. novembra 1989.

Pozitívna zmena režimu otvorila, bohužiaľ, možnosti pre podvody a okrádanie obyvateľov.

Primátor Andrej Ďurkovský a Ladislav Kozmon podpísali v r. 2006 zmluvu o predaji pozemku pod verejným parkoviskom.

Pán Kozmon, ktorý okrem iného kandidoval aj na starostu Ružinova, neuspel so stavbou polyfunkcie na mieste parkoviska (na podnet Združenia občanov Krajský súd zrušil územné aj stavebné povolenie) a tak predal pozemok ďalšiemu podnikateľovi. Zrejme ho zabudol informovať o tom, že sa nejedná o stavebný pozemok, a tak je celkom pochopiteľné, že nový majiteľ (f. Zelenka) sa cíti oklamaný. Problém je v tom, že svoj hnev obracia nesprávnym smerom proti obyvateľom, ktorí si chránia svoje zákonné práva.

 

 

Miestny úrad - protokol

 

Stavebný úrad - sprístupnenie informácie 20.10.2020

Ďakujeme aktívnym obyvateľom, ktorí sa dňa 5.10.2020 zúčastnili na štátnom odbornom dozore. Zástupcovia magistrátu ako aj mestskej časti konštatovali, že nakoľko sa jedná o inžiniersku stavbu, ktorá je súčasťou miestnej cestnej komunikácie, je majiteľ pozemku povinný predložiť doklad o vlastníctve inžinierskej stavby. V opačnom prípade je povinný prekážky odstrániť a sprístupniť parkovisko verejnosti. 

 

Vyzývame občanov na účasť na štátnom odbornom dozore nad pozemnými komunikáciami dňa 5.10.2020 o 13:00 na nekrytom parkovisku Palkovičova-Záhradnícka, pozemok parc. č. 10800/67 k.ú. Nivy vo veci realizácie dopraveného značenia a osadenia dopravných zariadení.

Žiadosti o priamu účasť na tomto konaní treba zasielať mailom na mailovú adresu uvedenú na stránke mestskej časti, konkrétne na Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Odbor územného plánu a dopravy.