Štátny odborný dohľad (ŠOD) 6.10.2020

Na základe ŠOD Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy uložil f. Zelenka pokutu 20.000,- €

Okresný úrad zrušil rozhodnutie Magistrátu  – viď príloha.

Čo na to advokátska kancelária?

Okresný úrad v rozhodnutí vytýka jednak formálne nedostatky konania a tvrdí, že parkovisko na Palkovičovej ulici je miestnou komunikáciou, ale nie je vo vlastníctve mesta, a preto spoločnosti ZELENKA, a. s. nemohla byť uložená pokuta.

Okresný úrad tvrdí, že len miestne komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve obcí, môžu podliehať štátnemu odbornému dozoru. Odvoláva sa pritom na § 4b ods. 1 Cestného zákona v znení: Miestnymi komunikáciami  všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.“

Zjednodušene povedané, okresný úrad tvrdí, že parkovisko je miestnou komunikáciou, avšak je vo vlastníctve spoločnosti ZELENKA, a. s. Podľa nášho názoru je to oxymoron a právny nezmysel. My tvrdíme, že parkovisko je miestnou komunikáciou a čo je podstatné, že iné osoby nemôžu byť vlastníkmi miestnych komunikácií. Okresný úrad totiž opomína znenie § 3d ods. 3 Cestného zákona.

Okresný úrad si teda osvojil tvrdenia obsiahnuté v analýze mesta a v analýze advokátskej kancelárie mesta. My sme v januári 2021 na analýzu advokátskej kancelárie mesta reagovali stanoviskom (všetky spomínané dokumenty sú na stránke www.bojoparkovisko.sk). Podľa nášho názoru nie je žiaden nesúlad medzi znením Cestného zákona a vyhláškou, ako to tvrdí okresný úrad, ale právne predpisy treba vykladať v ich vzájomnej súvislosti. Totiž  § 4b ods. 1 Cestného zákona sa musí vykladať v spojení s § 3d ods. 3 Cestného zákona, ako aj v spojení s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 35/1984 Zb., t. j.:  

Vlastníctvo miestnych komunikácií upravuje:

  • 3d ods. 3 Cestného zákona: „Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí (...).“

Definíciu miestnych komunikácií upravuje:

  • 4b ods. 1 Cestného zákona: Miestnymi komunikáciami súvšeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.“

v spojení s 

  • 6 ods. 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb.: Sieť miestnych komunikáciípre územie obce tvoria všeobecne prístupné a užívané pozemné komunikácie nezaradené do cestnej siete, ktoré sú na území zastavanom alebo určenom na súvislé zastavanie (...).“

a v spojení s  § 8 ods. 3 vyhlášky č. 35/1984 Zb.:

  • Súčasťami miestnych komunikácií súaj priľahlé chodníky, verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky.“