Ekonomika SR podľa mediálnych správ rastie a mala by expandovať aj v mestskej časti Ružinov. Prognóza navrhovaná na papieroch však nemusí zodpovedať skutočnosti. Návrh rozpočtu v Ružinove nepôsobí celkom transparentne a ťažko v ňom nájsť zrozumiteľné zameranie na priority územia, ktoré vychádzajú z požiadaviek a potrieb občanov žijúcich v jeho jednotlivých častiach.

     Rozpočet je dôležitý dokument. Dôležitý v každej domácnosti, v každom podniku, všade tam, kde chcete vyjsť s peniazmi, ktoré máte k dispozícii tak, aby ste pokryli nevyhnutné náklady a nedostali sa pri tom do deficitu. Samozrejme, rozpočet mestskej časti nemôže byť jednoduchý, pretože musí počítať s množstvom rôznorodých prevádzok/oddelení, ktorý sa týka stoviek činností a tisícok obyvateľov. Ale aj tak sa dá postaviť prehľadne a najmä koncepčne. Ak mi ale ako poslancovi niekto predloží čosi, v čom nenachádzam logiku a transparentnosť, automaticky to vzbudí nedôveru. Netvrdím, že som génius, ale nemyslím si, chyba je vo mne. A skúsenosť s riadením MČ len potvrdzuje právo na pochybnosť a nedôveru.

Nepomôžeme si (?).

     Celý systém riadenia krajiny (nielen našej) nie je správny a nemôže dobre fungovať. Teda môže, ale len v prospech zvolených. Tu platí princíp: „Keď ste si ma zvolili, budete ma poslúchať!“ Zvolené politické strany majú neobmedzenú moc. Bohužiaľ, aj starostovia na úrovni obcí. Tí de facto nemusia rešpektovať ani mestské či miestne zastupiteľstvo, ako sa to deje napr. aj v Ružinove. Volebný (demokratický) systém je zvrátený v tom, že rozhodovacia moc prechádza z odbornej na politickú, kde sú dôležité len a len peniaze. Nič, žiadne skúsenosti, žiadne vzdelanie, morálku sa neodvážim ani spomenúť, nemajú v tomto smere nijakú hodnotu.

     Ukážkový protipól reprezentuje podnikateľ, ktorý chce prosperovať bez toho, aby bol odkázaný na kamarátov v parlamente či zastupiteľstve. Ten na dôležité a zodpovedné pozície zamestná odborníkov a svojím neschopným príbuzným ponúkne dobre platené miesto pod podmienkou, že nebudú nič robiť a teda nebudú jeho firme škodiť. Škoda, že takto nedokážu rozmýšľať tí, ktorí tu naozaj vládnu. Poviem to ešte inak, aby ma každý pochopil. Ten, kto robí odborné rozhodnutia, by mal byť odborníkom. V školstve, zdravotníctve, obrane, poľnohospodárstve, kultúre, ... Mal by mať kompetencie, ale zároveň aj zodpovednosť a ak by urobil nezodpovedný prešľap, musel by škodu nahradiť (ručiť celým svojím majetkom vrátane blízkych príbuzných). Politické strany by vykonávali len kontrolnú činnosť (nie rozhodovaciu), resp. schvaľovali by návrhy odborníkov, ktorí, pripomínam, by stále boli pod tlakom osobnej a hmotnej zodpovednosti a určite by sa vyhýbali nekompetentným rozhodnutiam. Pardon, chvíľu budem ešte ďalej snívať. K tomu by som, pochopiteľne, pridal zákonom stanovenú nezávislosť polície a súdnictva, pretože ak polícia podlieha politickej strane, tak môžeme naozaj len snívať. No a keby sa toto všetko na Slovensku podarilo, tak potom by som sa asi prebudil na to, že niekto naozaj mocný (či už Rusko alebo USA, tých druhých sa bojím možno o trochu viac) mi poklepe na rameno s varovaním, že poskytne vojenskú intervenciu na záchranu krajiny, pretože takého spoločenské zmeny by mohli ohroziť princípy ich demokracie.

     Nechcem nikomu krivdiť, ale mám pocit, že Starý Ružinov sa nachádza na chvoste záujmov samosprávy. Starosta do tejto v minulosti dosť zanedbanej časti Ružinova chodí medzi občanov sporadicky a nerieši to, čo občanom sľubuje v rámci predvolebnej kampane. Ale verím, že v nasledujúcom predvolebnom období sľúbi ešte viac.

     Predpokladám, že návrh rozpočtu MČ Ružinov pre rok 2018 pripravovali profesionáli. Bez toho, aby som chcel niekoho uraziť, mám kvôli princípu politického riadenia obavu o garanciu nezištnej profesionality a transparentnosti. Ako poslanec MČ BA-Ružinov za obvod Starý Ružinov neviem, aký objem peňazí z celkovej plánovanej sumy v návrhu rozpočtu podľa jednotlivých kapitol na kalendárny rok 2018 (35 760 325,- €) bude vyčlenený pre konkrétne mestské časti a teda ani pre Starý Ružinov. Samozrejme, nie som odborník na ekonomiku, to nakoniec ani väčšina poslancov vrátane starostu, ale o to viac je dôležité posúdenie zo strany nezávislej odbornej verejnosti. Po konzultácii s odborníkom, ktorý sa profesionálne živí tým, že prednáša princípy zostavovania takýchto rozpočtov na univerzite, ponúkam nasledovné:

     „Nič nie je zadarmo“, pretože každá prevádzka niečo stojí a musí sa na ňu vyčleniť primeraný objem finančných prostriedkov. Samospráva v Ružinove bude hospodáriť v r. 2018 so sumou 35 760 325 €, v r. 2019 so sumou 34 004 722 a v r. 2020 so sumou 35 022 951. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava Ružinov na roky 2018 - 2020 budú hlasovaním schvaľovať  ružinovskí poslanci na svojom riadnom zasadnutí 12. decembra 2017. Zaujímavé  na tom je ešte jedna skutočnosť, že po riadnom zasadnutí na ktorom sa bude rozhodovať aj o navrhovanom rozpočte na roky 2018 – 2020. Po skončení riadneho zasadnutia sa bude pokračovať mimoriadnym zasadnutím zastupiteľstva, ktoré by sa malo zaoberať „Rozširovaním a budovaním kapacít parkovacích miest na území MČ BA – Ružinov“. Zostaňme však ešte pri programovom rozpočte na rok 2018. Budú spokojní zamestnanci miestneho úradu Ružinov, poslanci, spoločnosti, ktoré sú napojené na rozpočet obce Ružinov, či nebodaj občania? Tu sa naskytajú viaceré legitímne otázky. Je navrhovaný rozpočet transparentný a je zameraný na maximálny prínos úžitku pre čo možno najväčší počet občanov Ružinova? Bude mať konečne niekto hmotnú zodpovednosť za neefektívne narábanie s verejnými peniazmi? Práve súčasné volebné obdobie bolo charakteristické finančnými kauzami z minulosti (RVPS, RŠK) a príslušné verejné ako aj štátne orgány dodnes nezistili, kde sa stratili miliónové finančné čiastky verejných peňazí.

     Každý jeden občan si predsa stráži svoje peniaze a dá si pozor, aby sa mu nestratili. Ak však ide o verejné peniaze, tak občania Ružinova už takí aktívni nie sú. Keď nefunguje kontrolný orgán samosprávy a ani verejnosť nejaví záujem o ich kontrolu, tak potom hospodárenie nemusí byť dokonalé.

     Práve občania by sa mali aktívne podieľať na tzv. participatívnom rozpočte mestskej časti Bratislava – Ružinov a tak spolurozhodovať o prioritných požiadavkách na využitie verejných prostriedkov v jednotlivých lokalitách Ružinova. Najväčší  strategický význam majú oblasti, ktoré sa dotýkajú najväčšieho počtu obyvateľov, čiže doprava, životné prostredie, sociálna oblasť a školstvo. Závažným rozhodnutím je zníženie bremena verejných prostriedkov tak, že sa v navrhovanom rozpočte vyradia alebo znížia položky, ktoré sa netýkajú väčšieho počtu občanov, sú neprimerane vysoké a neprinášajú celoplošný benefit, ako napr. dotácie, granty a pod. Bolo by potrebné začať dlhodobý a mimoriadne náročný proces odstraňovania negatív (čo je vždy bolestivé), ktoré neslúžia väčšine obyvateľov. Samozrejme, niekto, kto je napojený na rozpočet mestskej časti Bratislava Ružinov, by mohol stratiť svoje príjmy. Je verejným tajomstvom, ako fungujú rozpočty na Slovensku a návrh Ružinovského rozpočtu nebudí dojem, že chce byť výnimkou. Ak by sa politické kluby dohodli, verejné peniaze by mohli byť investované aj do menej udržiavaných častí, ako napr. Starý Ružinov.

     Naliehavá investícia do rekonštrukcie trhoviska „ Miletička“ a jeho okolia by potešila nielen Ružinovčanov. Rovnako modernizácia areálu detských hier a bežeckej dráhy v lokalite Štrkoveckého jazera vrátane jeho komplexnej revitalizácie. Detto jazero „Rohlík“, kde síce išli v poslednom období nejaké peniaze, ale pre systémovú zmenu nedostatočné a nie najlepšie využité. Podstatu problému jazera „Rohlík“ sa pokúsim priblížiť v inom článku. Postupne by sa riešili ďalšie lokality v Ružinove, ktoré potrebujú vystavať pri nekoordinovaných developerských stavbách chýbajúce detské ihriská, jasle, škôlky, chodníky, parky, parkovacie miesta, cyklotrasy, účelové komunikácie. Na mnohých miestach by sa dali vybudovať aj pitné a relaxové fontánky, ktoré sú aktuálne najmä vzhľadom na meniace sa klimatické podmienky. Dlhodobý verejný dialóg a konfrontácia s úspešnými a v praxi osvedčenými projektami v iných mestských častiach alebo v zahraničí by mal byť samozrejmosťou a developeri by mali byť zaviazaní ešte pred rozhodnutím stavebného úradu  o vydaní územného a stavebného konania. Áno, opäť snívam.

     Zameranie rozpočtu by malo smerovať hlavne na rozvoj a udržiavanie mestských častí vrátane komunikácií s obrovským deficitom parkovacích miest. V kontexte s potrebou riešenia parkovacej politiky je na tom Starý Ružinov možno najhoršie. Poškodené životné prostredie a cestné komunikácie spôsobené výstavbou obchodného domu „CENTRUM“ na Miletičovej - Jelačičovej ulici, resp. modernizácia tejto lokality vyžaduje investíciu rádovo 1 000 000 € .

     Ako ďalší ukážkový príklad môžem opäť len pripomenúť situáciu s verejným parkoviskom na Palkovičovej-Záhradníckej (127 parkovacích miest), kde Magistrát podvodným spôsobom predal (za 17,5 mil Sk) pozemky pod inžinierskou stavbou, peniaze sa stratili v balíku Magistrátu bez účelového využitia na budovanie iných parkovísk a MČ Ružinov z nich nevidela ani korunu. Navyše starostu Ružinova tento problém netrápi, pretože o parkovisko nejaví záujem a nebojuje za jeho zachovanie. Skôr naopak (viď blog Podvod) a možnosť vybudovať na tomto mieste funkčné poschodové parkovisko a la Kaufland sa stráca v nedohľadne.

     Záverom chcem podotknúť, že navrhovaný rozpočet v Ružinove je síce spracovaný zákonným spôsobom určeným pre samosprávy obcí a miest v SR ako bežný rozpočet, t. j. prebytkový, kapitálový, schodkový a vyrovnaný, ale obávam sa, že jeho základ nevytvára maximálny úžitok pre väčšinu obyvateľov Ružinova. Na prvom mieste zabezpečuje administratívny aparát úradu mestskej časti Ružinov. To je v poriadku. Bohužiaľ, tento aparát postráda starostu – manažéra schopného prezentovať zrozumiteľnú a prijateľnú víziu dlhodobého rozvoje obce, funkciu prednostu - výkonného riaditeľa, ktorý úspešne riadi zamestnancov za pomoci nových metód a účinných foriem riadenia a tým prispieva k efektívnemu fungovaniu aparátu, ktorý plní cieľové normatívy prenesené do výdavkov a odborne o nich rozhoduje z pohľadu skúsených úradníkov. Žiaľ, individuálne, politické a často aj nezmyselné byrokratické rozhodovania o verejných prostriedkoch a verejnom majetku obce bez priorít sú reálnou súčasťou úradu nielen v Ružinove.

     Ostatné pripomienky som až na možné alternatívy zmien (ne)schváleného rozpočtu počas príslušného kalendárneho roka uviedol už v texte vyššie. Mne osobne chýba alternatíva úveru na riešenie (budovanie) priorít verejnosti v Ružinove, čo by síce prinieslo v prvom kole finančnú záťaž, ale neskôr výnos z majetku obce a spokojnosť občanov nielen vďaka zvýšeniu bezpečnosti, čistoty a poriadku, čiže celkovému nárastu komfortu života v Ružinove.

Mgr. Jozef Matúšek, poslanec MČ Bratislava-Ružinov