Starosta Ružinova Dušan Pekár a spracovateľ ÚPN-Z v okolí Štrkoveckého jazera Branislav Kaliský pozvali obyvateľov dňa 26.10.2017 do Hotela Junior (Drieňová 14) na interaktívny workshop k trom Územným plánom zón v okolí Štrkoveckého jazera

http://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/interaktivny-workshop-k-trom-uzemnym-planom-zon-v-okoli-strkoveckeho-jazera.

„Príďte, ukážte a zakreslite svoje konkrétne predstavy. Priamo na náčrtoch ÚPN-Z Štrkovecké jazero, ÚPN-Z Bajkalská-roh, ÚPN-Z Bajkalská-Drieňová ukážte, kde chcete mať napríklad ihrisko, zeleň, parkovisko či cyklotrasu.“

     Bingo! To je bomba! Konečne! Ale prečo práve teraz tesne pred voľbami do VÚC? Dobre, to je len náhoda. Ja som tiež začal písať tento a podobné články pred voľbami. Môj problém, že som sa do toho nepustil skôr. Dôležitý je čistý a čestný zámer.

     Ale na stránke Miestneho úradu je výzva na zasielanie pripomienok k Územnému plánu zóny Štrkovecké jazero do 8.12.2014:

„Písomné stanoviská s pripomienkami k predloženým dvom variantom konceptu tohto územného plánu zóny je potrebné zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 v termíne do 8.12.2014  (pondelok).
Pripomienky doručené do vyššie uvedeného termínu budú zahrnuté do vyhodnotenia pripomienok. V súčasnosti sa spracováva „Zámer“ potrebný pre určenie rozsahu hodnotenie v zmysle zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Zdroj: http://www.ruzinov.sk/sk/content/view/uzemny-plan-zony-strkovecke-jazero

     Ja sa pýtam, čo urobí spracovateľ, ak mu občania predložia svoje predstavy? Ktoré z nich zapracuje a kedy a ako sa to obyvatelia dozvedia, keď koncept má byť odovzdaný v novembri 2017?

     Podotýkam, že Magistrát hl. m. SR Bratislavy poslal svoje pripomienky k zónam v Ružinove už dávnejšie a ich vyhodnotenie je v rukách dvoch osôb, ktoré musia úzko spolupracovať (spracovateľ p. Kaliský a odborne spôsobilá osoba p. Papp). Žiaľ, spolupráca tu viac nefunguje ako funguje.

     Pán Kaliský sa vo svojom prejave dotkol aj zóny Líščie Nivy-Palkovičova. Na základe mojich pracovných skúseností s p. Kaliským týkajúcich sa spracovania jednotlivých zón môžem zodpovedne prehlásiť, že nie je spoľahlivým partnerom, ale brzdou (viď jeden a pol ročné omeškanie pri predložení prieskumov a rozborov v zóne Líščie Nivy-Palkovičova a Miletička-trhovisko, bez ktorých nie je možné pokračovať v procese regulácie územia - https://matusek.blog.sme.sk/c/467232/regulacia-uzemia.html).

     V súvislosti s reguláciou územia vychádza práve v týchto dňoch pravda najavo. Dvaja mestskí poslanci páni Kaliský a Chren a starosta Pekár v spolupráci so stavebným úradom v Ružinove spracovali podklady pre stavebnú uzáveru pre toto územie. Neberú však do úvahy, že občania, ktorí túto časť obývajú, chcú niečo iné. Takto traja páni rozhodujú „o nás bez nás“. Naviac, tento návrh neprešiel ani príslušnou komisiou ÚPŽaD. Evidentná snaha upozorniť na seba ako na kandidátov do VÚC za obvod Ružinov je však v rozpore so zákonným postupom, t. j. s dodržiavaním zákonných lehôt vrátane neplnenia požadovaných úloh v zmysle schváleného harmonogramu.

     Obsahom workshopu by mala byť prezentácia konkrétnych projektov. Je mi veľmi ľúto, ale samotný priebeh workshopu potvrdil, že nemal nič spoločné s návrhom vecného projektu, ktorý by bolo možné pripomienkovať. Odprezentované riešenia sú zverejnené aj na internete a na workshope boli len doplnené o ukážky riešení podobných situácií zo zahraničia. A pritom si možno stačí zobrať príklad, ako slúži obyvateľom jazero Kuchajda v susednom obvode. Bohužiaľ, workshop vyznel z môjho pohľadu len ako predvolebná kampaň a ľudia sa nedozvedeli nič nové v súvislosti s územím okolo jazera. Navyše bol narýchlo zvolaný (ja som dostal pozvánku dva dni vopred) a nebol dobre organizačne zabezpečený. Zúčastnilo sa cca 50 obyvateľov a hovoriaci nemal mikrofón, takže mu občas nebolo rozumieť.

     Obyvatelia by uvítali revitalizáciu parkov, rekonštrukciu existujúcich zariadení (napr. detského ihriska, bežeckej dráhy, a pod.) a zabezpečenie trvalého poriadku v okolí jazera. Zachovanie nulového variantu bez akejkoľvek zástavby je možno ťažko udržateľné zbožné želanie, ale zmieriť sa s tým, aby sa rozhodnutia diali nezákonným spôsobom, nedokážem ani ako obyvateľ a už vôbec nie ako poslanec.

Mgr. Jozef Matúšek, poslanec MČ Bratislava-Ružinov