Otázka znie, prečo nechcú poslanci schváliť odstúpenie od zmluvy so spoločnosťou A1ReSpect (Ing. arch. BK), ktorá vyše roka neplní svoje zmluvné záväzky voči MČ BA-Ružinov pri riešení ÚPN-Z Miletička-Trhovisko a Líščie Nivy-Palkovičova.

Pokiaľ viem, škrípe to aj inde, ale to teraz nie je dôležité. Ja som navrhoval odstúpenie v týchto dvoch prípadoch, ktoré sú tak viditeľné, že sa nedajú ďalej skrývať. Podotýkam, že návrh na odstúpenie odborná komisia ÚPŽPaD (Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy MZ MČ BA-Ružinov – Zápisnica č. 9/2017 zo zasadnutia Komisie dňa 18.09.2017

, bod A.2. http://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/zasadnutie/id:580, a Zápisnica č. 10/2017 zo zasadnutia Komisie dňa 09.10.2017, bod D.2.5. http://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/zasadnutie/id:585), hlasovanie: 5, 1, 0, resp.  4, 1, 0) schválila a predložila zastupiteľstvu návrh na odstúpenie od zmluvy. Odporúčania odbornej komisie poslanci neschválili, viď (https://matusek.blog.sme.sk/c/467232/regulacia-uzemia.html).

     Jeden z argumentov, ktoré zazneli na zasadnutí MZ, bol, že by sa musel obstarávať nový spracovateľ a to by trvalo veľmi dlho. Preto je vraj výhodnejšie dať mu ešte jednu šancu. Ja osobne som však presvedčený, že omeškanie jeden a pol roka je zárukou nespoľahlivosti, a určite sa nič nezmení v prospech verejného záujmu. Teraz nemám na mysli len termín, ale aj obsah činnosti spracovateľa, ktorý medzičasom verejne prezentoval návrh, ktorý je pre obyvateľov absolútne neprijateľný a je predmetom 15 ročného sporu o pozemky pod inžinierskou stavbou – verejným parkoviskom a pod časťou verejného parku. Pozemky boli preukázateľne predané podvodom, resp. manipuláciou poslancov MZ BA, ktorí v r. 2006 schválili predaj pozemkov, ktoré boli, a dodnes sú, evidované aj na katastri nehnuteľností ako „zastavané plochy a nádvoria“ (kód 22).

V kúpno-predajnej zmluve (predávajúci Magistrát BA, zastúpený primátorom Andrejom Ďurkovským a kupujúci BK Consulting, zastúpený Ladislavom Kozmonom) v článku I. je definovaný pozemok ako „ostatná plocha“ (nevyužívaná) a to bol pravdepodobne dôvod, prečo sa nikto z vtedajších poslancov nezaujímal o skutkovú podstatu veci, t. j. prečo sa predáva pozemok, na ktorom je postavené verejné parkovisko, resp. je na ňom verejný park.

     Bohužiaľ, tento preukázateľný podvod dodnes nerieši ani prokuratúra ani polícia napriek tomu, že ZO im poslalo desiatky žiadostí a podnetov vrátane trestného oznámenia na prešetrenie skutkovej podstaty veci.

     Ďalšou dôležitou skutočnosťou je, že verejné parkovisko je inžinierskou stavbou, a tým pádom nie je a ani nemôže byť podľa slovenských zákonov súčasťou LV predmetného pozemku LV č. 3897 (vo vlastníctve spoločnosti Zelenka, a. s.). Výklad starostu MČ BA-Ružinov hovorí, že parkovisko ako súčasť pozemku je automaticky vo vlastníctve majiteľa pozemku, hoci podľa stavebného úradu bol preukázaný vlastnícky vzťah len k pozemku a nebolo zapísané žiadne vecné bremeno. Starosta sa odvoláva na prípad, ktorý sa týka pozemkov v lesoparku vo Zvolene, kde podľa Uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 6Cdo 18/2011 zo dňa 30.8.2012 sa za súčasť pozemku považujú aj odstavné plochy a zároveň súčasť veci prechádza na majiteľa pozemku aj vtedy, ak v zmluve o prevode takéto veci nie sú uvedené. Avšak toto lesné státie nemá vybudovaný spevnený betónový podklad, kanalizáciu, osvetlenie, lapače oleja, nebolo označené riadne schválenou dopravnou značkou „verejné parkovisko“ a nebolo k nemu vydané právoplatné územné a stavebné rozhodnutie príslušným stavebným úradom tak, ako to je v prípade verejného parkoviska na Palkovičovej, čiže takéto rozhodnutie nesúvisí priamo s naším verejným parkoviskom. Na LV pozemku 3897 je uvedený kód č.22 a to je funkcia potvrdzujúca jeho využitie, t. j. verejné parkovisko.

     Starosta ako verejný činiteľ, ktorý by mal hájiť záujmy obyvateľov, sa preukázateľne zastáva developera, a čo je najhoršie, majiteľ stavby (verejného parkoviska), ktorým je magistrát BA, sa obhajuje tým, že nemá kolaudačný záznam a preto nie je vlastníkom. Mestská časť sa zase obhajuje tým, že nemá doklad o tom, že parkovisko ako komunikácia III. a IV. triedy mu bolo zverené do správy, pričom ešte raz pripomínam, že parkovisko je riadne označené dopravnou značkou (s čím by dopravný inšpektorát rozhodne nesúhlasil, ak by neboli predložené všetky doklady potrebné na tento úkon) a že sa ako verejné parkovisko využíva už 30 rokov. Pardon, nevyužíva, lebo je momentálne so súhlasom starostu, resp. stavebného úradu, oplotené a uzavreté.

     Prvotnou príčinou tejto zložitej situácie je chaotický proces delimitácie majetku štátu na obce a mestá v 90tych rokoch, kedy sa množstvo dôležitých dokladov ocitlo pri sťahovaní na chodbách a dlažbe jednotlivých úradov. Je pravdepodobné, že mnohé vážne dokumenty mohli takto skončiť v zberných surovinách.

Mgr. Jozef Matúšek, poslanec MČ Bratislava-Ružinov