Súčasné voľby do VÚC 2017 sú zaujímavé aj mimoriadne veľkým počtom kandidátov na župana a poslancov. Vo volebnom obvode Ružinov máme na pozíciu župana 17 kandidátov a na poslanca až 50 kandidátov. Všetci kandidáti (vrátane mňa) sa snažia presvedčiť voličov, že on je ten najvhodnejším kandidátom. Čo mne dlhodobo chýba, je dostatok potrebných informácií o jednotlivých kandidátoch. Bez nich je výber toho „správneho“ zložitý a asi aj preto mnohí obyvatelia nevolia. Samozrejme, pred voľbami sa objavia bilbordy, letáky, televízne diskusie, ale podľa môjho názoru to nie je dostačujúce. Aspoň ja z môjho pohľadu vnímam svoj mandát komunálneho poslanca ako záväzok pre každodennú komunikáciu s obyvateľmi, ktorí bývajú tam kde ja, a spoločne sa rozprávame o veciach, čo nás trápia a chceli by sme ich zlepšiť. Nepoznajú ma z bilbordov a ani si nie som istý, či by som na bilborde chcel byť. Okrem iného musí existovať návratnosť financií, ktoré kandidáti (alebo niekto iný) vrážajú do svojej reklamy, a to je pre mňa cudzia oblasť a nechcem byť jej súčasťou.

V informáciách o jednotlivých kandidátoch mi chýbajú fakty o straníckej minulosti a o kauzách, ktoré sa môžu spájať s ich menom (napr. PKO, športové objekty v Petržalke, a pod.). Väčšina vystupuje ako nezávislí kandidáti napriek straníckej minulosti.

Volebný zákon jen zastaraný a na súčasnosť neaktuálny. Konzultoval som ho s tvorcami na verejnej správe MV SR a zároveň pripomienkoval, keď som v r. 2014 kandidoval do miestneho zastupiteľstva MČ Ružinov. Žiadal som, aby som mohol kandidovať ako občiansky kandidát bez straníckej príslušnosti (OKA). Odporučili ma na ústrednú volebnú komisiu, ani tam som nepochodil. V každom prípade som musel zháňať podpisy od obyvateľov, aby som mohol svoju kandidátku predložiť. Podotýkam, že poslanec, ktorý síce vystupuje ako nezávislý, ale kandiduje s podporou politickej strany, nemusí tieto podpisy od obyvateľov na podporu svojej kandidatúry zháňať. Tak aká nezávislosť? Okrem toho, pri prezidentských voľbách volebný zákon pozná terminus-technikus „občiansky kandidát“.

V prípade právneho a transparentného štátu by mali byť občanom dostupné všetky informácie o kandidátoch do volieb aj s nejakou formou garancie, že v prípade zvolenia sa kandidát bude  správať v súlade s verejným záujmom, morálkou, ...

V roku 2014 sme v zložení Katarína Šimončičová (Nivy), Ľubica Trubíniová (Trnávka), Ingrid Nemčeková (Trnávka), Jana Miklovičová (Nivy), Luboš Hajdin (Trávniky), Jozef Matušek (Starý Ružinov), Peter Herceg (Pošeň) ako aktivisti zostavili dokument, kde sme spísali princípy, ktoré považujeme za dôležité na základe našich dlhoročných skúseností v dianí v našej MČ Ružinov.

Dokument, ktorý sme nazvali „Verejný prísľub kandidáta na starostu Ružinova“, obsahoval záväzky ako napr.: Nebudem klamať, Nebudem kradnúť, ďalej záväzky v oblastiach ako: Participácia verejnosti a informovanosť, Územné plánovanie, Zeleň, Doprava, Masmédiá (TVR, Ružinovské Echo), Majetok, Mestská polícia, Sociálna oblasť. Kandidát mal svojím podpisom potvrdiť, že je pripravený presadzovať v ňom uvedené požiadavky a princípy.

Oslovili sme troch najvážnejších kandidátov na post starostu: Jána Buocika, Slavomíra Drozda a Dušana Pekára, ktorý bol v tom čase starostom z predchádzajúceho obdobia.

Tu sú vyjadrenia troch najvážnejších kandidátov v abecednom poradí:

 • Ján Buocik – po ústnych konzultáciách a doladení zopár formulácií* súhlasil a podpísal (presnejšie potvrdil emailom - upravené formulácie sú v texte označené*);
 • Slavomír Drozd – po konzultáciách podpísal;
 • Dušan Pekár – po konzultáciách ústne súhlasil so všetkými bodmi bez výhrad a dal sľub, že Verejný prísľub podpíše, ale až po voľbách (“Nechcem, aby to bolo súčasťou volebnej kampane počas dvojdňového predvolebného moratória.”).

Nepodpísal ani po voľbách!

 

Dokument považujte za verejný - kandidáti boli o zverejnení upovedomení.

Prosím, šírte podľa svojho uváženia overené informácie o verejných činiteľoch vašim známym (voličom) v Ružinove.

Domnievam sa, že na základe verejného prísľubu je namieste vyžadovať od každého naplnenie prísľubov, ku ktorým sa zaviazal, hoci len ústne. A rovnako by mal každý kandidát podpísať takéto verejné vyhlásenie aj vo voľbách do VÚC.

 

Mgr. Jozef Matúšek, poslanec MČ Bratislava-Ružinov

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Text verejného prísľubu:

 

Verejný prísľub kandidáta na starostu MČ Bratislava-Ružinov

Meno: ………………………………………………………………

Ako kandidát na starostu sa v prípade môjho zvolenia zaväzujem presadzovať nasledovné:

 • Nebudem klamať.
 • Nebudem kradnúť ani umožňovať, tolerovať či prehliadať kradnutie.

 

V jednotlivých oblastiach sa zaväzujem:

 

Ústretovosť a profesionalita pracovníkov miestneho úradu

 • Vyžadovať kvalitu služieb pre verejnosť
 • Zaviesť Kódex ružinovského úradníka/úradníčky a preškoliť všetkých zamestnancov MÚ (etika, komunikácia, správanie, ústretovosť, služba občanom)

Účasť verejnosti a informovanosť

 • Zabezpečiť dôsledné a flexibilné sprístupňovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., v plnom rozsahu a bez obštrukcií.
 • Aktívne a nad rámec infozákona zverejňovať informácie dôležité pre občanov, vo verejnom záujme (internet, TVR a RE, na vchodoch / domoch a pod.).
 • V Zmysle zákona o registratúre zverejňovať zápisy zo všetkých stretnutí a rokovaní (vrátane stretnutí s investormi) *[Zverejňovať zápisy zo všetkých stretnutí a rokovaní (vrátane stretnutí s investormi) v súlade so zákonom o registratúre – formulácia Ján Buocik]
 • Vopred (t. j. ešte pred realizáciou) transparentne zverejňovať dohodnuté či vynútené investície v prospech občanov (napr. príspevok na zeleň, revitalizáciu, cyklotrasy, statickú dopravu a pod.).
 • Každoročne zverejňovať pravdivé majetkové priznanie na www.ruzinov.sk.
 • Organizovať pravidelné stretnutia s občanmi, vybavovať podnety zo stretnutí a doťahovať podania (informácie na stretnutí, odkazprestarostu.sk, web Ružinova, TVR a RE, v prípade kompetencií iného orgánu, napr. magistrátu - posunutie podnetu a dohliadnutie na jeho vybavenie).
 • Garantovať účasť verejnosti (aktívnych občanov) v komisiách MZ, účasť občanov pri prerokovávaní zásadných záležitostí, pravidelne a efektívne komunikovať s aktívnymi občanmi.
 • Dbať, aby bola umožnená účasť verejnosti na každom zasadnutí miestneho zastupiteľstva vo vopred určenej pravidelnej hodine (napr. 17.00 h) a aby sa prispôsobil program rokovaní MZ tak, že body dôležité pre verejnosť budú zaradené ku koncu rokovania.

Územné plánovanie:

 • Dohliadať na urýchlené spracovávanie územných plánov zón všetkých území potenciálne ohrozených neželanou zástavbou - vrátane vyhlásenia stavebných uzáver.
 • Zabezpečiť maximálnu verejnú informovanosť o územných a stavebných konaniach ako aj o posudzovaní vplyvov zámerov na životné prostredie EIA (vrátane vyvesenia informácie na všetky okolité objekty v dotknutej lokalite).
 • Dozerať na to, aby sa zlepšila práca referátu územného plánu a regionálneho rozvoja – príprava územných plánov zón, komunikácia a koordinácia s magistrátom, vyjadrenia MČ, kontrola súladu s ÚP Bratislavy (napr. koeficienty a pod.), a aktívne informovať a zverejňovať žiadosti o záväzné stanoviská k investičnej činnosti a vyjadrenia MČ (napr. stanoviská MČ k investičným zámerom).

Zeleň:

 • Vypracovať a schváliť VZN o ochrane a starostlivosti o zeleň v MČ Ružinov, ktoré o. i. zabezpečí zachovanie alebo zvýšenie rozsahu plôch verejnej zelene.
 • V spolupráci s magistrátom vypracovať a zverejniť Generel zelene Ružinova, vrátane presnej evidencie zelene a plánu jej údržby.
 • V rámci ochrany zelene a zelených plôch neumožniť napr. územné konania a stavebné zámery na zelených plochách, znemožniť presádzanie stromov bez rozhodnutia MÚ *[v maximálnej možnej miere chrániť zelené plochy, dodržiavať príslušné právne predpisy o ochrane zelene – formulácia Ján Buocik], zábery zelene podmieniť vytvorením adekvátnej náhrady v rámci MČ a pod.
 • Dôsledne a úplne informovať o výrubových konaniach, dôsledne preverovať výruby a orezy drevín v prípadoch bezprostredne ohrozujúcich životy a majetok (havarijné výruby) a brániť zneužívaniu tohto procesu.
 • Zabezpečiť priebežnú kontrolu náhradnej výsadby, jej evidenciu a aktualizáciu.
 • Dôsledne dodržiavať platné normy ohľadom zelene, napr. o zadržiavaní dažďovej vody v krajine, o požiadavkách pri budovaní parkovísk a miere zelene na nich, zabrániť kladeniu inžinierskych sietí v ochrannom pásme zelene (STN 837010) a pod. *[, dodržiavať príslušné STN upravujúce budovanie inžinierskych sietí – formulácia Ján Buocik]
 • Rozvinúť adaptačné opatrenia na ochranu zelene v zmysle schválenej celomestskej stratégie adaptácie na zmenu klímy.
 • Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu prácu R-VPS, ako aj jeho transparentné hospodárenie a finančnú disciplínu.
 • Aktívne bojovať proti vizuálnemu smogu.

Doprava:

 • Vypracovať dopravnú štúdiu / koncepciu dopravy MČ Ružinov riešiacu problémy statickej a dynamickej dopravy aj v strednodobom a dlhodobom horizonte.
 • Riešiť problematiku statickej a dynamickej dopravy – napr. parkovacie miesta, nebezpečné miesta (železničné priecestie a priechody / nadchody pre chodcov v uzle Ivanská-Trnavská-Vrakunská a pod.).
 • Statickú dopravu dimenzovať nielen podľa aktuálnej normy, ale aj podľa potrieb celej dotknutej oblasti.
 • Podporovať reálne budovanie cyklotrás – vrátane využitia opravy ciest a chodníkov na vytvorenie opticky oddelených cyklotrás (napr. iná farba povrchu, ak sa kompletne vymieňa asfalt a pod.).
 • V každom územnom rozhodnutí špecifikovať alebo vyžadovať vybudovanie cyklotrás spolu s chodníkmi pre peších.

Masmédiá (TVR, Ružinovské Echo):

 • Vytvoriť priestor pre názory aktívnej verejnosti, aj pre kritické názory či polemiku.
 • Prispôsobiť program a obsah zásadným a aktuálnym témam, aktívne otvárať diskusiu o veciach dôležitých pre verejnosť ešte pred rozhodovaním MZ či starostu (aby sa neinformovalo o rozhodnutiach MČ ex post).
 • Garantovať transparentné finančné toky bez skrývania reálnych výrobných či mzdových nákladov v autorských “tajných” zmluvách, reklamných “bartrových obchodoch” a pod. *[, v prípade nezverejňovaných typov zmlúv zabezpečiť pravidelné zverejňovanie – na mesačnej báze sumáru prostriedkov vyplatených z nezverejňovaných typov zmlúv – formulácia Ján Buocik]
 • Trvať na vytvorení redakčnej rady RE, ktorá bude rozhodovať o. i. o koncepcii, technických parametroch RE aj o zaraďovaní článkov.

Majetok:

 • Aktívne sa zúčastňovať procesu reštitúcií (v prospech mesta, MČ) a snažiť sa zabrániť špekulatívnym reštitúciám, resp. regulovať územie ohrozené takýmito reštitúciami.
 • Umožniť zámeny pozemkov v prípade ohrozených lokalít.
 • Nepredávať zelené plochy ani plochy slúžiace ako infraštruktúra alebo služby pre obyvateľov (parkoviská, školské a sociálne zariadenia a priľahlé dvory či športoviská).

Mestská polícia:

 • Aktívne pôsobiť na zlepšenie práce mestskej polície – dodržiavanie rozhodnutí stavebného úradu a referátu životného prostredia, dohliadanie na verejný poriadok (vrátane konzumácie alkoholu), na psov, ochranu zelene, dodržiavanie nočného pokoja, dôsledné zavedenie princípu okrskárov a pod., ne“vyberanie pokút”, starostlivosť o svoj okrsok a službu pre slušného občana.
 • Preškoliť mestských policajtov predovšetkým v nezvládnutých oblastiach: *[Komunikovať s mestskou políciou, aby bol zabezpečený kvalifikovaný výkon činnosti MP predovšetkým v oblastiach: – formulácia Ján Buocik] (ochrana zelene a výrubové konania, stavby a stavebný zákon, ochrana pamiatok a pod.)

Sociálna oblasť / rekreácia:

 • Zabraňovať nekorektnému prihlasovaniu na zájazdy seniorov, ponechať systém prihlasovania a výberu, ktorý je aktuálne nastavený, a dôsledne kontrolovať rozhodovanie pracovníčok sociálneho referátu, vrátane kontroly podania prihlášky.

 

V Bratislave, dňa:                                                                                                       Podpis kandidáta: