REGULÁCIA ÚZEMIA

Regulácia katastrálneho územia prebieha formou územného plánu hl. mesta SR Bratislavy platného od septembra 2007. Všetkých 17 mestských častí môže svojimi žiadosťami formou zmien a doplnkov riešiť svoje špecifické požiadavky. Podrobnejšiu reguláciu územia si každá mestská časť rieši aj územným plánom zón (ÚPN-Z). V mestskej časti Bratislava-Ružinov boli v období roku 2010 schválené viaceré územné plány zón. Zmluvu o dielo na spracovanie viacerých ÚPN-Z získala spoločnosť A1ReSpect, ktorú reprezentuje konateľ Ing. arch. Branislav Kaliský, v súčasnosti aj poslanec mestského zastupiteľstva Bratislavy. Podľa zmluvy mal spracovateľ odovzdať prieskumy a rozbory pre ÚPN-Z Miletička-trhovisko a Líščie Nivy-Palkovičova do mája, resp. júna 2016.


Bez týchto prieskumov a rozborov nie je možné pokračovať v ďalších úkonoch, ktoré podľa schváleného harmonogramu z roku 2015 nadväzujú. Spracovateľ do dnešného dňa prieskumy a rozbory neodovzdal napriek písomným urgenciám Miestneho úradu ako aj výzvam na zaplatenie zmluvnej pokuty. Následne v septembri, resp. októbri 2017 odborná komisia Územného plánovania, životného prostredia a dopravy (ÚPŽPaD) schválila pre mestské zastupiteľstvo odporúčanie na odstúpenie od zmluvy týkajúcej sa týchto dvoch zón.
Na septembrovom zastupiteľstve predkladal miestny kontrolór správu o plnení všetkých ÚPN-Z Ružinova. Poslanec Matúšek navrhol doplňujúce uznesenie týkajúce sa návrhu na odstúpenie od zmluvy. Návrh nebol schválený.

Miestne zastupiteľstvo zo dňa 26.09.2017

HLASOVANIE: Prítomní: 16; Za: 8; Proti: 1; Zdržali sa: 7; Nehlasovali: 1;
Za: PaedDr. Mária Barancová, Mgr. Martin Ferák, Mgr. Martina Fondrková Mgr. Jozef Matúšek Ing. Anna Reinerová, Ing. Vladimír Sloboda, Ing. Katarína Šimončičová, Ing. Tatiana Tomášková
Proti: PhDr. Patrik Guldan
Zdržali sa: Ing. Slavomír Drozd, MVDr Marián Gajdoš, Dr. Pavol Jusko, Ing. Martin Patoprstý, Mgr. Martin Pener, JUDr. Daniela Šurinová, JUDr. Martin Vojtašovič Nehlasovali: Mgr. Igor Adamec
Neprítomní: Ing. Tomáš Alscher MPH., Bc. Radovan Bajer, Mgr. Attila Horváth, Ing. Peter Hrapko, Mgr. Martin Lazík, Mgr. Petra Palenčárová, Ing. arch. Lucia Štasselová, Ing. Peter Turlík

Na októbrovom zasadnutí poslanec Matúšek opätovne navrhol riadny bod programu zastupiteľstva - uznesenie týkajúce sa návrhu na odstúpenie od zmluvy. Tento bod bol v schválenom programe zaradený po vystúpení občanov. Na návrh predsedajúceho bol tento bod prerokovaný cca o 16 hod. a následne predsedajúci v rozpore so schváleným programom rokovanie ukončil a k vystúpeniu občanov vôbec nedošlo. Návrh nebol schválený.

Miestne zastupiteľstvo zo dňa 17.10.2017

HLASOVANIE: Prítomní: 17; Za: 7; Proti: 2; Zdržali sa: 8; Nehlasovali: 1
Za: Ing. Tomáš Alscher MPH., Dr. Pavol Jusko, Mgr. Martin Lazík, Mgr. Jozef Matúšek, Ing. Anna Reinerová, Ing. Katarína Šimončičová, Ing. arch. Lucia Štasselová
Proti: Bc. Radovan Bajer, PhDr. Patrik Guldan
Zdržali sa: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Slavomír Drozd, Mgr. Martina Fondrková, Mgr. Petra Palenčárová, Ing. Martin Patoprstý, Mgr. Martin Pener, Ing. Peter Turlík Nehlasovali: Mgr. Attila Horváth, Ing. Tatiana Tomášková
Neprítomní: Mgr. Igor Adamec, Mgr. Martin Ferák, MVDr. Marián Gajdoš, Ing. Peter Hrapko, Ing. Vladimír Sloboda, JUDr. Daniela Šurinová, JUDr. Martin Vojtašovič
Starosta a ďalší, ktorí návrh nepodporili, prezentovali stanovisko: „Dajme mu ešte šancu“. Ktorýkoľvek z nás občanov, a som presvedčený aj všetci poslanci vrátane starostu, by už dávno vyprevadili partnera, ktorý vyše roka neplní zmluvné podmienky. A tu, keď sa jedná o záujem obyvateľov, ktorých starosta a poslanci reprezentujú, mu dávame ešte šancu. Pýtam sa: „Prečo? Čo sa za tým skrýva?“

Mgr. Jozef Matúšek, poslanec MČ Bratislava-Ružinov