Záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti ZELENKA a.s.

Hlavné mesto SR Bratislava N E S Ú H L A S Í s umiestnením stavby:
Polyfunkčný bytový dom na parcele číslo: 10800/66, 10800/67 v katastrálnom území Nivy - Záhradnícka ulica