Vytlačiť

V decembri 2016 poslanci mestského zastupiteľstva schválili na základe petície obyvateľov uznesenie 692/16, kde v bode 4. zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby vypracoval právnu analýzu o možnostiach postupu nadobudnutia vlastníckeho práva k líniovej stavbe parkoviska (ďalej len „Parkovisko”) hlavným mestom SR Bratislavou. Na rozdiel od predchádzajúcich troch bodov tento nemá uvedený dátum plnenia a magistrát sa doposiaľ touto úlohou nezaoberal.

Po rokoch skúseností so spoluprácou s magistrátom si v súvislosti s verejným parkoviskom na Palkovičovej-Záhradníckej Združenie občanov – Líščie Nivy, Palkovičova (ZO) iniciatívne objednalo a v súčasnosti už má k dispozícii nezávislú právnu analýzu stavu.

ZO predpokladá, že ak si magistrát úlohu splní a nechá si nezávislú analýzu vypracovať, závery by mali byť rovnaké.

 

Z obsahu právnej analýzy stručne uvádzame body, ktoré sú z pohľadu obyvateľov najdôležitejšie:

1) Nielen v súčasnosti, ale už aj v čase pred samotným stavebným povolením, ktorým sa povolila „I.

stavba KBV Starý Ružinov, stavebná skupina C“, bola všeobecne záväznými právnymi predpismi zakotvená povinnosť zriaďovať odstavné plochy pre motorové vozidlá v kapacite zodpovedajúcej potrebám obytnej zóny. Verejné odstavné plochy museli byť súčasťou siete miestnych komunikácií. Možno preto vyvodiť jednoznačný záver, že účelom Parkoviska bolo plniť funkciu odstavných plôch pre motorové vozidlá obyvateľov a návštevníkov objektov „I. stavba KBV Starý Ružinov, stavebná skupina C“.

2) Parkovisko je zaradené do siete miestnych komunikácií, a to ako súčasť miestnej komunikácie Palkovičova.

3) Miestna komunikácia Palkovičova, ktorej súčasťou je aj Parkovisko, je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.

4) Ak by Parkovisko bolo uvedené ako predmet prevodu vlastníckeho práva v kúpnej zmluve, ktorou došlo k predaju pozemkov (čo jednoznačne nie je), k predaju Parkoviska by nemohlo dôjsť, nakoľko Parkovisko predstavuje súčasť miestnej komunikácie Palkovičova.

 

Závery analýzy hovoria jednoznačne v prospech práv obyvateľov SR a potvrdzujú správnosť a oprávnenosť doterajších krokov ZO, ktoré boli podniknuté v záujme zachovania verejných priestranstiev tak, aby naďalej mohli slúžiť verejnosti. Toto je dôležité posolstvo pre všetkých občanov Slovenska a vážne povzbudenie pre to, aby sme neustúpili od svojich nárokov a oprávnene žiadali dodržiavanie zákonov tejto krajiny.